Slovo editorů

Vydávané texty jsou jedním z výsledků vědecké práce oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a vznikají mj. v rámci projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází). Při editaci literárních památek jsou bezvýhradně dodržovány zásady vědeckého zpřístupňování historických textů a dále nezbytné formální aspekty, které umožňují prezentovat texty ve formě elektronických knih při zachování náležitostí kritické edice. Ačkoliv jsou editoři oddělení vývoje jazyka vedeni snahou aplikovat vědecké i formální přístupy maximálně jednotně a uplatňují obecné ediční zásady, nelze tento jednotný přístup nadřadit obsahově-formálním specifikům jednotlivých památek. Každá z nich je originální a svébytné dílo, jehož zvláštnosti musí editor ve své práci plně respektovat. Všechny publikované texty prošly vědeckou analýzou, jejíž proces čtenář může částečně sledovat v podobě textověkritických a jiných poznámek uvedených v jednotlivých textech. Ediční poznámky k jednotlivým textům nejsou v zahajovacím a ukázkovém svazku projektuuvedeny. Vzhledem k tomu, že Výbor ze starší české literatury není koncipován jako ucelená kniha, nýbrž jako soubor ukázkových textů, neuvádíme v knize ani zdůvodnění výběru konkrétních textů, ani nedefinujeme jednotný ediční záměr. Vysvětlení uplatněných edičních postupů a použitých edičních prostředků je uvedeno v závěru knihy.